Cam kết để phát triển bền vững

MacDonald & Owen cam kết bền vững rừng cho các thế hệ tương lai . Chúng tôi tự hào được chứng nhận bởi Hội đồng Quản lý rừng (FSC).